01.09.2016r. Uroczyste rozpoczęcie działalności placówki

Z dniem 01.09.2016r. rozpoczęła działalność Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Siedziba Poradni:

ul. Blokowa 4 lok.4

15-788 Białystok

Poradnia działa w miejscu swojej siedziby oraz w placówkach, nad którymi sprawuje opiekę.

tel. kontaktowy – 695-080-009 (dla dyrektorów placówek zgłaszanych do Poradni)

 

http://www.poranny.pl/zdrowie/a/poradnia-autystyczna-juz-dziala-ale-z-dziecmi-popracuje-od-stycznia-zdjecia,10596669/

http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/bialystok/a/autyzm-poradnia-dziala-i-czeka-na-zgloszenia,10605086/

Aby przeczytać artykuł naciśnij miniaturę. Tekst otworzy się w powiększeniu w nowym oknie.

 

porannywspolczesna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poranny-wydanie-tradycyjne

 

Przed umówieniem pierwszej wizyty dziecka należy sprawdzić w Poradni, bądź w placówce, do której dziecko uczęszcza, czy jej dyrektor zgłosił swoją placówką do tutejszej Poradni. Dzieci z placówek, które objęte są opieką innych poradni psychologiczno-pedagogicznych nie mogą korzystać z usług tutejszej Poradni!

 

 1. Cele i zadania poradni oraz sposób ich wykonywania.
   1. Do zadań poradni należy:

    • diagnozowanie dzieci pod kątem spektrum autyzmu,

    • udzielanie dzieciom i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,

    • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

    • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

     • predyspozycji i uzdolnień,

     • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

     • specyficznych trudności w uczeniu się;

    • wspomaganie dzieci odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

    • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;

    • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

    • współpraca z przedszkolami i placówkami przy opracowywaniu  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach  i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach;

    • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

    • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

    • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, rodziców i nauczycieli;

    • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i placówkach.

   2. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
    • diagnozowanie;
    • opiniowanie;
    • orzekanie;
    • działalność terapeutyczną;
    • prowadzenie grup wsparcia;
    • prowadzenie mediacji;
    • interwencję kryzysową;
    • działalność profilaktyczną;
    • poradnictwo;
    • konsultacje;
    • działalność informacyjno-szkoleniową;
    • inne działania zgodne z polskim prawem.
  1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

  2. Terenem działania poradni jest woj. podlaskie, w szczególności Miasto Białystok.

  3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, tj. Miasta Białystok.

  4. Zgłoszenie placówki do poradni następuje na wniosek dyrektora zgłaszanej placówki.

  5. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły, Poradnia nie może udzielić dziecku i jego rodzinie pomocy.

  6. W wyjątkowych okolicznościach dyrektor poradni może przyjąć dziecko na badania z niezgłoszonej placówki oraz ubiegające się o miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym.

  7. Na podstawie porozumienia zawartego między organem prowadzącym poradnię a zgłaszaną placówką, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie Miasta Białystok oraz osobom niezamieszkałym na terenie Miasta Białystok. Nie przewiduje się udzielania pomocy  placówkom i osobom spoza Woj. Podlaskiego, chyba, że zaistniałe okoliczności będą wskazywać na konieczność udzielenia takiej pomocy.

  8. Poradnia wydaje opinie oraz orzeczenia w sprawach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach odrębnych.

   1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię lub orzeczenie poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

   2. Poradnia wydaje opinie i orzeczenia na pisemny wniosek rodziców.

   3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia — także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

   4. Jeżeli w celu wydania opinii/orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.