Nawiązanie współpracy z białostockim magistratem

http://duzarodzina.bialystok.pl/wiadomosci/114-specjalistyczna-publiczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-bialymstoku-dla-dzieci-ze-spektrum-autyzmu-w-bkdr

SPECJALISTYCZNA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W Białostockiej Karcie Dużej Rodziny

 

Każde dziecko w wieku 0-7 lat, które zostanie zgłoszone do placówki,a jego rodzice/opiekunowie prawni w momencie jego zapisu okażą Białostocką Kartę Dużej Rodziny może liczyć na przyjęcie na badania z pominięciem kolejki obowiązującej w placówce. Dodatkowo dzieci objęte programem BKDR mogą liczyć na szybsze rozpoczęcie profesjonalnej i bezpłatnej terapii dziecka w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 


Dane kontaktowe nowego partnera programu BKDR:

SPECJALISTYCZNA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W BIAŁYMSTOKU DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
•    Poradnia – ul. Blokowa 4 lok. 4, 15-788 Białystok
•    Filia – ul. Mickiewicza 74 lok. 4, 15-232 Białystok
tel.: 695 080 009, 85 679 39 40, 85 733 22 44

www.poradniadziecieca.pl

 

[20-21.04.2017] PILOTAŻOWE SZKOLENIE Z ICF-CY [wyłącznie dla pracowników publicznych ppp]

PROGRAM SZKOLENIA dla pracowników publicznych ppp

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży – ICF-CY

I. Ramy organizacyjno-techniczne szkolenia
Tytuł szkolenia: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności – ICF.
Adresat: Personel merytoryczny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Cel/cele główne szkolenia: Nabycie umiejętności wykorzystywania Klasyfikacji ICF.
Trener: Monika Zakrzewska.
Termin realizacji: 20-21 kwiecień 2017 (czwartek, piątek).
Miejsce realizacji: 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 – I piętro, Sala szkoleniowa Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Liczba godzin: 16h lekcyjnych (2 dni x 8h/dziennie).

II. Koncepcja merytoryczna realizacji szkolenia
Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności korzystania z Klasyfikacji, w tym wyszukiwania kategorii w odpowiednich częściach i składnikach Klasyfikacji.
 2. Wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności kodowania informacji przy użyciu kwalifikatorów.
 3. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu zastosowania Klasyfikacji ICF do opisu funkcjonowania ucznia.

Warunki ukończenia formy doskonalenia: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Metody i formy pracy: Metody praktycznego działania, metody oglądowe, praca zindywidualizowana w warunkach grupy.
Opis materiałów, które otrzymają uczestnicy szkolenia: Materiały opracowane dla uczestników przez prowadzących.

III. Szczegółowy program szkolenia

 1. Zintegrowany bio-psycho-społeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności, Struktura i kody klasyfikacji
 2. Kodowanie za pomocą ICF: kwalifikatory ICF.
 3. Potrzeba oraz cele ICF, ICF Core Sets/zestawy kluczowe ICF.
 4. Obszary zastosowania: ICF w Poradni.
 5. Podsumowanie, dyskusja, Test końcowy i ewaluacja.

Cena za udział w szkoleniu : 440zł brutto / os.

(VAT nie będzie naliczany, jeżeli szkolenie będzie płatne ze środków
publicznych oraz informacje pozyskane dla uczestników na szkoleniu będą
podnosiły ich kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia wykonawczego
Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. , które w pkt. 32 określa, że
kształcenia zawodowe lub przekwalifikujące powinno obejmować
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem,
tak samo jak każde nauczanie mające na celu nabycie lub uaktualnienie
wiedzy do celów zawodowych, bez względu na czas trwania kursu.

Powyższa cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • obiad każdego dnia ok. g. 12.

Sposób i warunki naboru:
Telefoniczne pod nr tel. 695-080-009.

[szkolenie 10.03.2017] Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju

link: http://instytutlogopedyczny.pl/metoda-krakowska-terapia-neurobiologiczna-dzieci-z-zaburzeniami-rozwoju

Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju

Temat: Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju
Prowadzący:

dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji ‘Nowa Nadzieja’ Kalisz.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

 10 marca 2017 r. (piątek)

Godziny zajęć:

14:00-20:00

Miejsce : 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Sala szkolenia Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzmu

Cena:

370 zł

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców, wszystkich zainteresowanych
Liczba miejsc: 15-20
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZYSYŁAĆ NA ADRES:

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Można się również zgłaszać, wypełniając formularz on-line

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 70 zł w przeciągu 10 dni na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleń

Plan szkolenia:

 1. Założenia Metody Krakowskiej.
 2. Pojęcie rozwoju normatywnego i nienormatywnego; zagrożenie zaburzeniami w rozwoju; wczesna diagnoza zaburzeń w rozwoju jako warunek skutecznej terapii.
 3. Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 4. Techniki składające się na Metodę Krakowską.
 5. Wykorzystanie technik Metody Krakowskiej w pracy z dziećmi – warsztat; praca na pomocach stworzonych na potrzeby MK.

[szkolenie 18.02.2017] Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego

link do strony organizatora: http://instytutlogopedyczny.pl/diagnoza-roznicowa-dzieci-z-zaburzeniami-rozwoju-jezykowego

 

Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego

Temat: Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego
Prowadzący:

dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji ‘Nowa Nadzieja’ Kalisz.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

18 lutego 2017 r. (sobota)

Godziny zajęć:

10:00-16:00

Miejsce :

15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Sala szkolenia Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzmu

Cena:

370 zł

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców, wszystkich zainteresowanych
Liczba miejsc: 15-20
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZYSYŁAĆ NA ADRES:

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Można się również zgłaszać, wypełniając formularz on-line

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 70 zł w przeciągu 10 dni na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleń

Plan szkolenia:
 1. Charakterystyka normatywnego rozwoju dziecka w zakresie języka, motoryki , zabawy, funkcjonowania społecznego.
 2. Model diagnostyki logopedycznej: etapy postępowania i najczęściej popełniane błędy.
 3. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w: alalii, afazji dziecięcej, wadach słuchu, autyzmie dziecięcym, Zespole Aspergera.
 4. Warsztat – konstruowanie wywiadu z rodzicami, wartościowego pod względem diagnostycznym.
 5. Zalecenia do terapii, jako kontynuacja diagnozy. Warsztat – konstruowanie zaleceń terapeutycznych.

Nawiązanie współpracy z placówkami realizującymi zajęcia WWR w Białymstoku

Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ze dla dzieci ze spektrum autyzmu nawiązała współpracę z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku.

Dzięki współpracy z placówkami niepublicznymi możliwe będzie jeszcze szybsze niż dotychczas rozpoczęcie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w dwóch największych ośrodkach wsparcia rozwoju małego dziecka w Białymstoku. Dzięki uprzejmości placówek niepublicznych dokumenty związane z diagnostyką dziecka będzie można złożyć w dwóch miejscach w Białymstoku – w Poradni Nr 1 przy ul. Blokowej 4 i w Poradni Nr 2 przy ul. Mickiewicza 74.

Zapraszamy na diagnozę do Placówki Publicznej, a następnie na Terapię do Placówek Niepublicznych! Przypominamy, że nasza placówka nie realizuje zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Punkty przyjmowania dokumentów od rodziców dzieci zgłaszanych na diagnostykę:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
  ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
  ul. Mickiewicza 74, lok. 4, 15-232 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni

Przed złożeniem kompletu dokumentów w Poradni prosimy o wydrukowanie niezbędnych wniosków znajdujących się w zakładce “Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 695-080-009.

Strona internetowa Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku (TUTAJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE).

01.09.2016r. Uroczyste rozpoczęcie działalności placówki

Z dniem 01.09.2016r. rozpoczęła działalność Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Siedziba Poradni:

ul. Blokowa 4 lok.4

15-788 Białystok

Poradnia działa w miejscu swojej siedziby oraz w placówkach, nad którymi sprawuje opiekę.

tel. kontaktowy – 695-080-009 (dla dyrektorów placówek zgłaszanych do Poradni)

 

http://www.poranny.pl/zdrowie/a/poradnia-autystyczna-juz-dziala-ale-z-dziecmi-popracuje-od-stycznia-zdjecia,10596669/

http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/bialystok/a/autyzm-poradnia-dziala-i-czeka-na-zgloszenia,10605086/

Aby przeczytać artykuł naciśnij miniaturę. Tekst otworzy się w powiększeniu w nowym oknie.

 

porannywspolczesna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poranny-wydanie-tradycyjne

 

Przed umówieniem pierwszej wizyty dziecka należy sprawdzić w Poradni, bądź w placówce, do której dziecko uczęszcza, czy jej dyrektor zgłosił swoją placówką do tutejszej Poradni. Dzieci z placówek, które objęte są opieką innych poradni psychologiczno-pedagogicznych nie mogą korzystać z usług tutejszej Poradni!

 

 1. Cele i zadania poradni oraz sposób ich wykonywania.
   1. Do zadań poradni należy:

    • diagnozowanie dzieci pod kątem spektrum autyzmu,

    • udzielanie dzieciom i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,

    • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

    • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

     • predyspozycji i uzdolnień,

     • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

     • specyficznych trudności w uczeniu się;

    • wspomaganie dzieci odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

    • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;

    • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

    • współpraca z przedszkolami i placówkami przy opracowywaniu  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach  i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach;

    • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

    • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

    • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, rodziców i nauczycieli;

    • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i placówkach.

   2. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
    • diagnozowanie;
    • opiniowanie;
    • orzekanie;
    • działalność terapeutyczną;
    • prowadzenie grup wsparcia;
    • prowadzenie mediacji;
    • interwencję kryzysową;
    • działalność profilaktyczną;
    • poradnictwo;
    • konsultacje;
    • działalność informacyjno-szkoleniową;
    • inne działania zgodne z polskim prawem.
  1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

  2. Terenem działania poradni jest woj. podlaskie, w szczególności Miasto Białystok.

  3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, tj. Miasta Białystok.

  4. Zgłoszenie placówki do poradni następuje na wniosek dyrektora zgłaszanej placówki.

  5. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły, Poradnia nie może udzielić dziecku i jego rodzinie pomocy.

  6. W wyjątkowych okolicznościach dyrektor poradni może przyjąć dziecko na badania z niezgłoszonej placówki oraz ubiegające się o miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym.

  7. Na podstawie porozumienia zawartego między organem prowadzącym poradnię a zgłaszaną placówką, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie Miasta Białystok oraz osobom niezamieszkałym na terenie Miasta Białystok. Nie przewiduje się udzielania pomocy  placówkom i osobom spoza Woj. Podlaskiego, chyba, że zaistniałe okoliczności będą wskazywać na konieczność udzielenia takiej pomocy.

  8. Poradnia wydaje opinie oraz orzeczenia w sprawach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach odrębnych.

   1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię lub orzeczenie poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

   2. Poradnia wydaje opinie i orzeczenia na pisemny wniosek rodziców.

   3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia — także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

   4. Jeżeli w celu wydania opinii/orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.